§ 5. Bestyrelsen

5.1 Brohusklubben ledes af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer, valgt for 1 eller 2 år, jf. punkt 5 på dagsordenen for generalforsamlingen.

5.2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det findes nødvendigt, dog mindst 2 gange om året eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

5.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.4. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

5.5. Referater fra generalforsamlingen og bestyrelsesmøder publiceres på Brohusklubbens hjemmeside, e-mail til klubbens medlemmer.

§ 6. Regnskab

6.1. Brohusklubbens regnskabsår er kalenderåret.

6.2. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af budget og regnskab.

6.3. Årsregnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 7. Tegningsret og hæftelse

7.1. Foreningen tegnes af formanden, dog har kassereren fuldmagt til foreningens bankkonto og netbank.

7.2.Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue.

7.3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 8. Vedtægtsændringer og klubbens opløsning

8.1. Ændring af disse vedtægter kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor på generalforsamlingen eller på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt alene til vedtægternes ændring.

8.2. Brohusklubben kan kun opløses, såfremt 3/4 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, stemmer herfor på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling indkaldt alene med klubbens opløsning på dagsordenen.

8.3. Klubbens formue skal ved en opløsning overgå til Døveforeningen af 1866.

Nærværende vedtægter er godkendt på Brohusklubbens generalforsamling den 16. juni 2022 og træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

København, den 16. juni 2022


Vedtægter for Døves Seniorklub Brohusklubben

§1. Navn, hjemsted og virkeområde

1.1 Døves Seniorklub Brohusklubben er et dag- og aktivitetsmødested for tegnsprogstalende døve og hørehæmmede pensionister/seniorer.

1.2  Brohusklubben blev stiftet den 4. september 1981 af Døveforeningen af 1866 i København.

1.3  Brohusklubben deltager i Danske Døves Landsforbunds ældrearbejde.

1.4  Brohusklubbens hjemsted er Københavns Kommune.

1.5  Brohusklubbens virkeområde er primært Københavns Kommune, sekundært medlemmernes hjemkommuner på Sjælland.

§ 2. Formål

2.1. Brohusklubbens primære formål er at tilbyde oplysende og informativ virksomhed(fxforedrag,de- batmøder og ældrerelaterede informationer) samt sociale aktiviteter for tegnsprogstalende døve, hørehæmmede og CI pensionister.

2.2. Brohusklubbens sekundære formål er:
- At sikre Brohusklubbens daglige drift.
- At sikre at tegnsprogstalende ældre døve og hørehæmmede tilbydes den samme tilgængelighed til informationer, sociale og kulturelle tilbud som ældre hørende seniorer/pensionister tilbydes i det danske samfund.

§ 3. Medlemskab

3.1. Som medlem optages pensionister/seniorer som er fyldt 55 år.

3.2. Medlemmerne skal være medlem af en forening under Danske Døves Landsforbund

§ 4. Generalforsamling

4.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsen aflægger årsberetning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse.

4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

5. Valg af bestyrelse:

a. Formand, hvert år.
b. Kasserer, ulige år
c. 4 medlemmer (2 i lige år og 2 i ulige år).

6. Valgaf 2 suppleanter for et år.

7. Valg af registreret/statsautoriseret revisor.

4.2. Generalforsamlingen indkaldes med en måneds varsel på opslagstavlen og på Brohusklubbens hjemmeside samt ved e-mail til registrerede medlemmer.

4.3.  Forslag til behandling under punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

4.4.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 25 medlemmer skriftligt begærer dette med angivelse af dagsorden. I så tilfælde skal mødet indkaldes på samme måde som generalforsamlingen, jf. stk. 4.2.


Del siden